6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Webtech Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 

 Aydınlatma Metni 

WebTech Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (WebTech Bilişimolarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplamaişlemeaktarma amaçlarımızyöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz. 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verilerinizWebTech Bilişim veya WebTech Bilişim adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafındanWebTech Bilişim’in gerçekleştirmekte ve geliştirmekte olduğu projeler çerçevesinde sözlüyazılı veya elektronik olarak toplanmakta oluptoplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir. 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları 

Kişisel verilerinizTürkiye çapında gerçekleştirilecek olan WebTech Bilişim’in hizmet kalite ve standartlarını arttırması ve var olan müşterileri ile bütünsel iletişimin sağlanması amaçları için işlenmektedir. 

WebTech Bilişim olarakveri sorumlusu sıfatı ile onayınız dahilinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerin yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniztamamen veya kısmen elde edilebilirkaydedilebilirsaklanabilirdepolanabilirdeğiştirilebilirgüncellenebilirperiyodik olarak kontrol edilebiliryeniden düzenlenebilirsınıflandırılabilirişlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da projenin kesin sona erme süresine kadar muhafaza edilebiliryukarıda belirtilen işleme amaçları çerçevesinde yazılı ve görsel olarak basılıp fiziki ve elektronik ortamda paylaşılabilirdağıtılabiliraktarılabilir. 

Belirtmek gerekir kiWebTech Bilişimkişisel verilerinizihukuka ve dürüstlük kurallarına uygundoğru ve gerektiğinde güncelbelirliaçık ve meşru amaçlar çerçevesindeişlendikleri amaçla bağlantılısınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan veya projenin kesin sona erme süresi kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedirKişisel verilerinizKanun’da açıkça belirtilmediği süreceverinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar veya projenin kesin sona erme süresine kadar işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir. 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz 

WebTech Bilişimyukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda WebTech Bilişim’in sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir. 

 • Adınızsoyadınız, 
 • Doğum tarihiniz, 
 • Cinsiyetiniz, 
 • Telefon numaranız, 
 • Yaşadığınız şehir, 
 • Eğitim bilgileriniz, 
 • Meslek bilgileriniz, 
 • Twitter adresiniz, 
 • Instagram adresiniz, 
 • Facebook adresiniz, 
 • E-posta adresiniz, 
 • Müşteri ilişkileri tarafına sözlü veya yazılı iletilen kişisel veriler. 
 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmenişlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptirSöz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde WebTech Bilişim ile iletişime geçebilirsinizWebTech Bilişim’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda WebTech Bilişimkişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halindeilgili talepleri yerine getirecektir. 

Görüşöneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

ÜnvanWebTech Bilişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Telefon Numarası0850 840 50 19 

Posta AdresiÇifte Havuzlar Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi Kuluçka Merkezi A1 Blok No 151/1C/1B20 Esenler / İstanbul 

E-Posta Adresi[email protected]